Dokumenty

cennik
Cennik i opłaty dodatkowe
umowa najmu
Umowa najmu automatycznych skrytek depozytowych

REGULAMIN NAJMU SKRYTEK DEPOZYTOWYCH

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ III Tryb i warunki zawierania umowy

ROZDZIAŁ IV Korzystanie ze skrytki depozytowej

ROZDZIAŁ V Biometria

ROZDZIAŁ VI Pełnomocnictwo

ROZDZIAŁ VII Bezpieczeństwo

ROZDZIAŁ VIII Monitoring

ROZDZIAŁ IX Zasady odpowiedzialności

ROZDZIAŁ X Wynagrodzenie i opłaty dodatkowe

ROZDZIAŁ XI Ubezpieczenie

ROZDZIAŁ XII Zmiana regulaminu

ROZDZIAŁ XIII Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy

ROZDZIAŁ XIV Doręczenia pism

ROZDZIAŁ XV Polityka prywatności

ROZDZIAŁ XVI Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki najmu automatycznych skrytek depozytowych prowadzonych przez SKRYTKA.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-001  przy ul. Aleje Jerozolimskie 89/46 , REGON: 388458089, NIP: 8792730444, KRS 0000890404 e-mail: skrytka@skrytka.eu.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Depozytariusz – SKRYTKA.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Klient – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł z Depozytariuszem umowę najmu skrytki depozytowej;

3. Strona/Strony – Klient oraz/lub Depozytariusz;

4. Pełnomocnik – oznacza osobę upoważnioną przez Klienta mającą dostęp do Automatycznej Skrytki Depozytowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz udzielonym pełnomocnictwie;

5. Depozyt – ruchomości, w szczególności dokumenty, testamenty, akty notarialne, odpisy aktu stanu cywilnego, certyfikaty, umowy, klucze, szyfry, dyski pamięci, filmy, fotografie, prywatne kolekcje lub inne przedmioty wartościowe za wyjątkiem rzeczy których posiadanie jest zabronione przez prawo oraz rzeczy niebezpiecznych, które zostają zdeponowane przez Klienta w Skrytce Depozytowej u Depozytariusza na podstawie umowy najmu skrytki depozytowej. Maksymalna waga depozytu wynosi 25 kilogramów.

6. Skarbiec –wydzielone, zamknięte i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie stanowiące własność Depozytariusza lub będące w jego władaniu na podstawie innego stosunku prawnego, służące do przechowywania w okresie najmu Depozytu zgodnie z postanowieniami Umowy, zlokalizowane w Toruniu (87-100) przy Szosa Lubicka 2.

7. Automatyczna Skrytka Depozytowa (dalej: ASD) – wydzielone, zamknięte i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych miejsce w terminalu znajdującym się w Skarbcu do którego dostęp otrzymuje jedynie Klient oraz Pełnomocnik, gdy został ustanowiony. Automatyczna Skrytka Depozytowa zabezpieczona jest zamkiem kluczowym. Skrytka opuszcza wnętrze skarbca po prawidłowej identyfikacji na terminalu ale pozostaje w pancernym podajniku skarbca. Klient ma dostęp do skrytki jedynie przez wieko skrytki.

8. Terminal –znajdujące się w Skarbcu urządzenie zabezpieczone czytnikiem kart oraz indywidualnym PINEM Klienta lub czytnikiem biometrycznym.

9. Umowa – umowa najmu Automatycznej Skrytki Depozytowej pomiędzy Klientem a Depozytariuszem;

10. Okres Najmu – okres na jaki została zawarta Umowa;

11. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego żadna ze Stron nie mogła przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności będą to zdarzenia wywołane siłami przyrody działania (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), aktami władzy państwowej czy zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajki, protesty);

12. Awaryjne Otwarcie – otworzenie Skrytki Depozytowej przez Depozytariusza bez użycia klucza, polegające na technicznym lub mechanicznym pokonaniu zabezpieczenia – zamka Automatycznej Skrytki Depozytowej, powodujące konieczność jego wymiany na nowy.

13. Protokół Awaryjnego Otwarcia – dokument w formie pisemnej sporządzony przez Depozytariusza stwierdzający dokonanie czynności Awaryjnego Otwarcia, którego integralną częścią jest załącznik stanowiący rejestrację obrazu lub obrazu i dźwięku utrwalony na nośniku zewnętrznym;

14. Cennik – wykaz opłat związanych z najmem automatycznych skrytek depozytowych stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

15. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

16. Godziny Robocze – godziny od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.;

17. Rachunek Bankowy – rachunek bankowy Depozytariusza nr 55 1140 2004 0000 3502 8109 5331 w mBanku;

18. Kasa – miejsce w Siedzibie Depozytariusza, w którym można uiszczać czynsz lub opłaty dodatkowe związane z najmem skrytek depozytowych;

19. Siedziba Depozytariusza – SKRYTKA.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu;

20. Biuro Depozytariusza – SKRYTKA.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy Szosa Lubicka 2

21. Regulamin – niniejszy Regulamin Najmu Automatycznych Skrytek Depozytowych;

22. Procedura AML – stosowana przez Depozytariusza wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodna z wymogami określonymi w art. 50 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.);

22. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

23. Dane biometryczne – dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;

24. Biometria – opcjonalny sposób zabezpieczenia Automatycznej Skrytki Depozytowej w terminalu przed dostępem osób nieuprawnionych, polegający na potwierdzaniu tożsamości Klienta i Pełnomocnika, jeśli został ustanowiony, przy wykorzystaniu danych biometrycznych dobrowolnie i za ich wyraźną zgodą udostępniony zgodnie z profilem biometrycznym określonym w załączniku nr 11 do Umowy;

ROZDZIAŁ II

Przedmiot Regulaminu

§ 3

Depozytariusz umożliwia Klientom odpłatne korzystanie z Automatycznych Skrytek Depozytowych znajdujących się w Skarbcu polegające na składaniu i wyjmowaniu Depozytu, na zasadach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie za wynagrodzeniem i opłatami dodatkowymi przewidzianymi w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Klientami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy czym mogą to być zarówno rezydenci jak i nierezydenci Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

1. Klient może składać i wyjmować Depozyt do Automatycznej Skrytki Depozytowej znajdującej się w Skarbcu w systemie 24/7 (7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę).

2. Depozytariusz zapewnia Klientowi w czasie trwania Umowy bezpieczny i dyskretny dostęp do Automatycznej Skrytki Depozytowej określonej w Umowie w systemie 24/7 za wyjątkiem okresu w jakim dokonywane będą prace serwisowe.

3. O pracach serwisowych i ich terminie Depozytariusz poinformuje Klientów z wyprzedzeniem wiadomością tekstową na podany przez Klienta numer telefonu.

§ 6

Depozytariusz zabezpiecza Automatyczne Skrytki Sejfowe poprzez zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego mienia oraz zastosowania wysokiej klasy zabezpieczeń.

ROZDZIAŁ III

Tryb i warunki zawierania umowy

§ 7

1. Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią Umowy wraz z załącznikami, Regulaminu i Cennika oraz dokładnie wypełnić, podpisać i przekazać Depozytariuszowi udostępnione mu przez niego oświadczenia, w tym oświadczenia wynikające z obowiązującej u Depozytariusza Procedury AML, przed przystąpieniem do zawarcia Umowy i korzystania z Automatycznej Skrytki Depozytowej.

2. Nieprzekazanie Depozytariuszowi oświadczeń o których mowa w ust. 1 jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia Umowy. Depozytariusz może również odmówić zawarcia umowy z Klientem po analizie ww. oświadczeń, w szczególności gdy jest to uzasadnione na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).

§ 8

1. Najem Automatycznej Skrytki Depozytowej następuje na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Postanowienia Umowy obejmują m.in.:

a.    zobowiązanie Depozytariusza do udostępnienia Klientowi możliwości korzystania z Automatycznej Skrytki Depozytowej celem przechowania Depozytu na warunkach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie;

b.   zobowiązanie Depozytariusza do ochrony Skarbca z zapewnieniem całodobowej ochrony oraz zastosowanie wysokiej klasy zabezpieczeń Automatycznej Skrytki Depozytowej;

c. określenie Okresu Najmu i wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu Najmu;

3.  Umowę Najmu może podpisać wyłącznie jedna osoba, która z tym momentem staje się Klientem.

4. Klient zobowiązany jest do okazania Depozytariuszowi ważnego dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz umożliwienia wykonania kserokopii dokumentu, którym Klient legitymuje się. Depozytariusz nie odpowiada za sfałszowane dokumenty tożsamości lub posłużenie się dokumentem tożsamości przez osobę ku temu nieupoważnioną, jeśli dołożył należytej staranności celem identyfikacji osoby posługującej się dokumentem.

5. W przypadku osób prawnych, oprócz dokumentów wskazanych w ust. 3 podstawowym dokumentem niezbędnym do zawarcia Umowy jest aktualny odpis z właściwego rejestru, dokumentujący sposób reprezentacji osoby prawnej oraz dane osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika niezbędne jest przedstawienie oryginału pełnomocnictwa do zawarcia Umowy najmu w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

6.Klient może zawrzeć Umowę Najmu Skrytki Depozytowej na czas określony. Płatność czynszu w wysokości określonej w umowie zgodnie z obowiązującym cennikiem następuje z góry za cały czas trwania najmu.

7. Jeżeli przed upływem terminu oznaczonego w umowie najemca złoży pisemną dyspozycję przedłużenia umowy najmu z jednoczesną zapłatą czynszu na poczet kolejnego okresu to umowa zostaje przedłużona na kolejny okres określony Umową, chyba że Depozytariusz nie wyraził zgody na przedłużenie niezwłocznie po uzyskaniu dyspozycji od Klienta. W przypadku braku takiej zgody Depozytariusz zwróci wpłacone przez  Klienta wyżej opisane środki na nr rachunku wskazanego przez Klienta, a w razie braku takiej możliwości lub braku informacji co do numeru rachunku bankowego środki te będą do odebrania w siedzibie spółki.

8. Klientowi nie przysługuje prawo przeniesienia uprawnień wynikających z Umowy Najmu Skrytki Depozytowej na inne osoby, a w szczególności nie może zawrzeć umowy podnajmu ani oddać przedmiotu Najmu do bezpłatnego używania.

9. Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Depozytariusza wynagrodzenia oraz innych opłat zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu.

10. Zwrotne wydanie Depozytu, zarówno przed upływem okresu Najmu, jak i po jego upływie następuje wyłącznie po uregulowaniu przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy lub Regulaminu na rzecz Depozytariusza, co w szczególności dotyczy wynagrodzenia oraz opłat dodatkowych, o których mowa w Rozdziale V Regulaminu.

11. Zwrotne wydanie Depozytu nie będzie możliwe w sytuacjach wskazanych w Rozdziale IV § 15, 16, 19 Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

Korzystanie ze skrytki depozytowej

§ 9

Klient samodzielnie dysponuje zawartością Skrytki Depozytowej. Depozytariusz zapewnia Klientowi oraz ustanowionym przez Klienta Pełnomocnikom nieograniczony dostęp do Automatycznej Skrytki Depozytowej, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i Umowy.

§ 10

1. Dla potrzeb korzystania z Automatycznej Skrytki Depozytowej Klient otrzymuje klucz do Automatycznej Skrytki Depozytowej (2 szt.) oraz kartę dostępu oraz kartę identyfikacyjną. Mają one charakter ściśle osobisty i pełnią rolę identyfikatora.

2. Klient nadaje kod PIN który od tej chwili będzie przypisany jego karcie elektronicznej, umożliwiający wejście do pomieszczenia Skarbca, który to numer jest znany wyłącznie Klientowi. W przypadku wyboru identyfikacji biometrycznej pobrane zostają również wzory linii papilarnych Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do należytego przechowywania i zabezpieczenia klucza i kart  o których mowa w ust. 1 oraz zabezpieczenia i nieudostępniania numeru PIN.

§ 11

1. Osobą upoważnioną do dostępu do Skrytki Depozytowej i dysponowania Depozytem jest Klient i Pełnomocnik jeżeli został ustanowiony.

  2. Karta dostępu umożliwia wjazd na teren parkingu oraz otwarcie drzwi do budynku.

        3. Karta identyfikacyjna umożliwia dokonanie autoryzacji na czytniku SafeT na drzwiach do przedskarbca  oraz na terminalu klienckim już w pomieszczeniu z podajnikiem.

4. W momencie włożenia karty identyfikacyjnej do czytnika na terminalu, system blokuje możliwość dostępu do pomieszczenia dla innych użytkowników.

5. System dopuszcza 3 próby podania niewłaściwego PINu. W takim przypadku na ekranie terminala klienckiego pojawi się  komunikat: „Niewłaściwy kod PIN” . Po 3 nieudanych próbach następuje blokada karty identyfikacyjnej.

6. Prawidłowa identyfikacja na terminalu podawczym uruchamia robota, który wydaje skrytkę poprzez terminal.

7.Czas dostępu do skrytki jest ograniczony i liczony jest od autoryzacji na terminalu. Po upływie czasu zadanego pojawia się komunikat na terminalu z prośbą o dokończenie operacji. W tym czasie Klient powinien dokonać zamknięcia pokrywy skrytki ręcznie  a następnie zamknąć ją na klucz, po czym  nacisnąć przycisk „Deponuj”.

8.W przypadku braku poprawnego zakończenia operacji przez Klienta (czyli zamknięcia skrytki i naciśnięcia przycisku „Deponuj”) i upływie czasu dedykowanego , pojawia się kolejny komunikat informujący o deponowaniu automatycznym a następnie skrytka deponowana jest przez system do Skarbca.

9.W momencie gdy w pomieszczeniu z podajnikiem znajduje się Klient, wejście kolejnej  osoby jest niemożliwe – kolejny Klient widzi w przedskarbcu komunikat na czytniku że terminal jest w użyciu.

§ 12

1.   Depozytariusz nie będzie dokonywał sprawdzenia tożsamości osób korzystających z Automatycznej Skrytki Depozytowej, o ile posiadają oni kartę dostępu, kartę identyfikacyjną, znają numer PIN oraz dysponują kluczem do Automatycznej Skrytki Depozytowej. Tym samym Depozytariusz nie ma wpływu na zmianę zawartości Automatycznej Skrytki Depozytowej przez Klienta lub osoby, którym klient udostępnił kartę, numer PIN i klucz. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności podejrzenia posługiwania się nieautentycznym kluczem do Skrytki Depozytowej, Depozytariusz jest uprawniony do sprawdzenia i odnotowania tożsamości osoby dokonującej otwarcia Skrytki Depozytowej. Jeśli nie ma wątpliwości co do autentyczności klucza do Skrytki Depozytowej oraz karty dostępu i karty identyfikacyjnej do Skarbca to Depozytariusz nie ma prawa odmówić osobie dysponującej nimi dostępu do Skrytki Depozytowej. Udostępnienie dostępu do Skrytki Depozytowej osobie posługującej się jednocześnie kartą i kluczem oraz wpisanie prawidłowego numeru PIN stanowi o należytym wykonaniu zobowiązania Depozytariusza.          

2. Depozytariusz nie jest zobowiązany ani upoważniony do ustalania czy Klient jest właścicielem przedmiotów złożonych do Skrytki Depozytowej.

§ 13

1. Depozytariusz nie posiada duplikatu klucza Klienta, nie może dorobić klucza do Automatycznej Skrytki Depozytowej, nie odpowiada także za szkody wynikłe ze zgubienia lub udostępnienia osobom trzecim przez Klienta klucza, karty dostępu, karty identyfikacyjnej z numerem PIN.

2. Depozytariusz, w tym jego pracownicy i reprezentanci, nie ma dostępu do zawartości Automatycznych Skrytek Depozytowych poza nadzwyczajnymi okolicznościami opisanymi w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go do Awaryjnego Otwarcia. Otworzenie Automatycznej Skrytki Depozytowej przez Depozytariusza wymaga sporządzenia Protokołu Awaryjnego Otwarcia oraz powiadomienia Klienta o takiej okoliczności co najmniej 3 dni przed podjęciem działań.

§ 14

 1. Klient może w razie utraty karty zgłosić Depozytariuszowi żądanie zablokowania dostępu w Godzinach Roboczych za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie używając hasła. W przypadku zgłoszenia drogą telefoniczną Klient musi dokonać potwierdzenia nie później niż w przeciągu 2 godzin pocztą email. Depozytariusz zablokuje dostęp do Skrytki Depozytowej. Blokada zostanie usunięta wyłącznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Klienta potwierdzonego hasłem ustalonym w obecności Depozytariusza w chwili podpisania umowy, jeśli takie hasło zostało nadane.

2. Klient lub Pełnomocnik ustanowiony stosownie do postanowień Regulaminu, nieposiadający klucza, karty dostępu, karty identyfikacyjnej lub PINu do karty mogą wystąpić do Depozytariusza o wydanie nowego klucza, karty dostępu lub karty identyfikacyjnej lub nadanie nowego numeru PIN za zapłatą opłat przewidzianych w Cenniku.

3. W przypadku utraty klucza przez Klienta Depozytariusz dokona w obecności Klienta Awaryjnego Otwarcia Automatycznej Skrytki Depozytowej w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego żądania Klienta wraz z dowodem wpłaty za Awaryjne Otwarcie Skrytki Depozytowej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku, gdy nie została uiszczona w całości opłata z tytułu Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej ww. termin nie biegnie. W takiej sytuacji bieg terminu rozpoczyna się w momencie wpływu środków na Rachunek Bankowy lub do Kasy Depozytariusza.

4. W wypadku opisanym w ust. 2 Awaryjne Otwarcie Automatycznej Skrytki Depozytowej na żądanie Klienta i wydanie Depozytu nastąpi tylko w razie osobistej obecności Klienta, chyba że w pisemnym żądaniu otwarcia Skrytki Depozytowej wyraźnie wskazał, że może to nastąpić w obecności Pełnomocnika.

§ 15

1. W wyjątkowych sytuacjach (poza przyczynami opisanymi w Regulaminie) uzasadnionych w szczególności względami bezpieczeństwa dostęp do Skrytki Depozytowej może być ograniczony o czym należy Klienta niezwłocznie poinformować. Z tego tytułu Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie.

2. W przypadku nieuiszczenia należnych opłat w wysokości określonej w Cenniku dostęp do Automatycznej Skrytki Depozytowej zostanie przez Depozytariusza wstrzymany. Z tego tytułu Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie.

§ 16

Depozytariusz ma prawo wstrzymać dostęp do Automatycznej Skrytki Depozytowej w razie nieuiszczenia przez Klienta wynagrodzenia za Najem Automatycznej Skrytki Depozytowej lub innych opłat przewidzianych w Regulaminie lub Umowie w wysokości wskazanej w Cenniku.

§ 17

 1. Przedmiotem Depozytu mogą być: dokumenty, testamenty, akty notarialne, odpisy aktu stanu cywilnego, klucze, szyfry, dyski pamięci, metale szlachetne, filmy, fotografie, certyfikaty, umowy , prywatne kolekcje lub inne wartościowe rzeczy ruchome za wyjątkiem  rzeczy których posiadanie jest zabronione przez prawo oraz za wyjątkiem rzeczy niebezpiecznych.
 2. Przedmiotem Depozytu nie mogą być w szczególności przedmioty, środki i materiały mogące stanowić zagrożenie dla Klientów, Depozytariusza i jego pracowników oraz dla innych osób przebywających w Siedzibie Depozytariusza, broń, amunicja, rzeczy pochodzące z przestępstwa lub służące do ich popełnienia, przedmioty którymi obrót jest zakazany, środki odurzające i psychotropowe, narkotyki, materiały promieniotwórcze, łatwopalne, wybuchowe, duszące, toksyczne, żrące, trujące, materiały i środki niebezpieczne dla życia i zdrowia, rzeczy ulegające zepsuciu, wydzielające zapach lub emitujące dźwięk, każda rzecz, która posiadanie według polskiego prawa jest zabronione.
 3. Klient i Pełnomocnik (jeśli został ustanowiony) potwierdza, że złożony Depozyt jest zgodny z Regulaminem składając stosowne oświadczenie w tym przedmiocie.
 4. Maksymalna waga przedmiotu depozytu wynosi 25 kg. Gdy waga zostanie przekroczona, Klient zostanie poinformowany komunikatem na terminalu o wartości nadwagi. Skrytka nie zostanie zdeponowana.

§ 18

Klient i inne osoby upoważnione korzystając z Automatycznej Skrytki Depozytowej nie mogą wnosić do pomieszczenia z terminalem żadnych bagaży, z wyjątkiem będących w powszechnym użytku podręcznych teczek, aktówek lub torebek.

§ 19

1. Depozytariusz ma prawo zablokować dostęp do Automatycznej Skrytki Depozytowej w oparciu o postanowienia sądu, prokuratora, Generalnego Inspektoratu Kontroli Skarbowej lub innych podmiotów, o ile upoważnienie do takich działań wynika z przepisów prawa.

2. Uniemożliwienie dostępu do Skrytki Depozytowej wstrzymuje się do czasu zgłoszenia się syndyka masy upadłościowej lub likwidatora, o ile Depozytariusz uzyskał informację o ogłoszeniu upadłości Klienta lub otwarciu likwidacji.

§ 20

Depozytariusz zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicy faktu posiadania Skrytki Depozytowej i złożonego w nim Depozytu w granicach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ V

Biometria

§ 21

1. Na życzenie Klienta Automatyczna Skrytka Depozytowa może być udostępniania przy użyciu jego danych biometrycznych. Elektroniczny zapis odwzorowania danych biometrycznych Klienta i Pełnomocnika (jeśli został ustanowiony) według wyboru określonego w Profilu Biometrycznym (zał. 11 do Umowy) stanowi, tzw. wzorzec biometryczny, zostanie pobrany po podpisaniu Umowy.

2. Celem  zmiany wzorca  biometrycznego, zablokowania lub rezygnacji z Biometrii należy  złożyć  pisemną dyspozycję w Biurze Depozytariusza.

3. Aby skorzystać z Biometrii należy do czytnika umieszczonego na terminalu zbliżyć wzorzec biometryczny celem jego zeskanowania.

ROZDZIAŁ VI

Pełnomocnictwo

§ 22

1. Klient może ustanowić jednego Pełnomocnika do samodzielnego dysponowania zawartością Automatycznej Skrytki Depozytowej poprzez udostępnienie mu klucza do Automatycznej Skrytki Depozytowej. Do skrytki zostaje dopisana karta identyfikacyjna Pełnomocnika, której Pełnomocnik nadaje swój numer PIN – pozwala to na dokładny zapis historii uruchamiania skrytki.

2. Klient – poza pełnomocnikiem o którym mowa w ust. 1- nie może umożliwiać innym osobom dostępu do wynajmowanej przez siebie Skrytki Depozytowej, w szczególności poprzez udostępnienie im klucza do Skrytki Depozytowej oraz karty dostępu i karty identyfikacyjnej do Skarbca wraz z numerem PIN. Dostęp tych osób do Skrytek Depozytowych czynione jest na koszt i ryzyko Klienta oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Depozytariusza.

3. Pełnomocnikiem Klienta może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca rezydentem lub nierezydentem.

4. Oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa może być złożone przez Klienta
w formie z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie pisemnej w obecności Depozytariusza.

5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

6. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Klienta poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej z adresu e-mail wskazanego w Umowie, a także osobiście w Siedzibie Depozytariusza. Jeśli oświadczenie zostało złożone przez Klienta poza Godzinami Roboczymi przyjmuje się, że zostało ono doręczone i wywołuje skutek w ciągu 24 godz od złożenia oświadczenia.

7. W przypadku odwołania pełnomocnictwa Klient ponosi wszelkie koszty związane z  czynnościami związanymi z ponownym wydaniem karty identyfikacyjnej, jeśli zajdzie taka konieczność.

8.Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w zawartości Skrytki Depozytowej, w tym także dokonane przez Pełnomocnika Klienta.

§ 23

1.Depozytariusz udostępnia Automatyczną Skrytkę Depozytową spadkobiercom po przedstawieniu aktu zgonu Klienta oraz prawomocnego orzeczenia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku, gdy prawo do spadku przysługuje kilku spadkobiercom spadkobiercy zobowiązani są do przedłożenia prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub złożenia bezpośrednio Depozytariuszowi zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale majątku lub przedłożenia umowy o dziale spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego. Wyłącznym dowodem śmierci Klienta jest akt zgonu Klienta, który Pełnomocnik lub inna osoba musi udostępnić Depozytariuszowi w odpisie oryginału. Depozytariusz ma prawo zachować odpis oryginał aktu zgonu.

2.Udostępnienie pełnomocnikowi, spadkobiercy lub syndykowi dostępu do Skrytki Depozytowej uzależnione jest od rozliczenia się przez te osoby zgodnie z Cennikiem z wszelkich zaległości za świadczone usługi na rzecz Klienta lub jego następców prawnych, przedstawicieli i pełnomocników na rzecz Depozytariusza.

ROZDZIAŁ VII

Bezpieczeństwo

§ 24

1. Klient ma prawo uzyskać informacje dotyczące procedury dostępu do Skrytki Depozytowej w granicach w jakich nie zagraża to bezpieczeństwu Klientów Depozytariusza lub samego Depozytariusza.

2. Depozytariusz ma prawo w interesie Klientów nie udostępniać informacji na temat danych dotyczących sposobu zabezpieczenia Skarbca.

§ 25

1.Na terenie Skarbca obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych pozwalających na rejestrację dźwięku lub obrazu i dźwięku lub urządzeń zagłuszających, przechwytujących, rejestrujących sygnały urządzeń alarmowych.

2. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 Depozytariusz ma prawo wypowiedzieć Klientowi Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Uiszczone przez Klienta wpłaty, w tym na poczet czynszu i opłat dodatkowych, nie podlegają zwrotowi.

§ 26

1. Klient ponosi odpowiedzialność za działania Pełnomocnika i osób którym Klient udostępnił klucz do Automatycznej Skrytki Depozytowej lub kartę dostępu lub kartę identyfikacyjną, jak za swoje działania.

2. Korzystanie z dostępu do Automatycznej Skrytki Depozytowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta i osób przez niego upoważnionych na monitoring całego Skarbca.

3. Osoby korzystające z Automatycznych Skrytek Depozytowych podczas każdej wizyty w Skarbcu mają obowiązek spełnić wszystkie procedury bezpieczeństwa udostępnione im i opisane przez Depozytariusza, a także strzec wszelkich elementów niezbędnych do udostępniania Automatycznej Skrytki Depozytowej, w tym w szczególności kart, numeru PIN, kluczy, dokumentów i wszystkich innych elementów zabezpieczających.

4.W przypadku zagubienia lub ujawnienia jakiegokolwiek elementu istotnego dla zabezpieczenia dostępu do Automatycznej Skrytki Depozytowej, Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Depozytariusza.

5. Na żądanie Klienta zgłoszone Depozytariuszowi w Godzinach Roboczych za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie i potwierdzone nie później niż w przeciągu 2 godzin pocztą email (ale nie później niż upływ Godzin Roboczych), Depozytariusz zainstaluje blokadę Automatycznej Skrytki Depozytowej uniemożliwiającą pobranie skrytki. Blokada zostanie usunięta wyłącznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Klienta.

6.Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za utratę zawartości Automatycznej Skrytki Depozytowej, w szczególności powstałej na skutek niezachowania przez Klienta zasad ostrożności wynikających z procedury zabezpieczenia dostępu do Automatycznych Skrytek Depozytowych oraz powstałej na skutek niebezpieczeństwa, którego nie można było przewidzieć nawet przy zastosowaniu wysokiego stopnia staranności

7. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych bezpieczeństwem osób, mienia w istotnych rozmiarach lub bezpieczeństwem zawartości Automatycznych Skrytek Depozytowych, Depozytariusz jest upoważniony do Awaryjnego Otwarcia Automatycznej Skrytki Depozytowej przy zachowaniu dostępnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich bezpieczeństwa i poufności. Z czynności tej sporządzany jest Protokół Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej, a Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony.

§ 27

W przypadku zaobserwowania prawdopodobnie postronnych osób w lokalu lub osób dziwnie się zachowujących Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Depozytariusza, jego pracowników lub pracowników ochrony,  co pozwoli na niezwłoczną interwencję w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz przechowywanym w Automatycznych Skrytkach Depozytowych Depozytom.

ROZDZIAŁ VIII

Monitoring

§ 28

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Depozytariusz.

 2. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Depozytom złożonym do ASD oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie Skarbca i przylegającym do niego parkingu.

3. Monitoring wizyjny obejmuje:

a) teren wokół budynku Oddziału Depozytariusza przy Szosie Lubickiej 2 w Toruniu, a w szczególności parking przed budynkiem,

b) pomieszczenia w budynku Siedziby Depozytariusza, a w szczególności wejście główne, poczekalnię, pomieszczenie z terminalem, Biuro Depozytariusza, Kasę Depozytariusza.

4. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.

5. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo, a odpowiedzialnym za system monitoringu, tj. serwis i konserwację sprzętu jest podmiot zewnętrzny.

6. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 3 miesięcy, licząc od dnia nagrania.

7. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące osoby:

a) pracownicy podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i  mienia, z którym Depozytariusz zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i zobowiązał do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych.

b) Administrator Systemu Informatycznego,

c)Depozytariusz.

§ 29

1. Depozytariusz jako Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.

2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w następujących miejscach na wejściu do siedziby Depozytariusza.

3. Klauzula informacyjna zostaje udostępniona Klientowi przed podpisaniem Umowy i stanowi jej integralną część (załącznik nr 5), a także Pełnomocnikowi, jeśli został ustanowiony.

4. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych, żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.

6. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Depozytariusz jako Administrator tych danych wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a  z  podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

§ 30

1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.

2. Ze względu na możliwość naruszenia praw i wolności osób trzecich nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym.

3. Depozytariusz przedłuży termin przechowywania nagrań w przypadku uzasadnionego pisemnego wniosku osoby fizycznej lub organu o którym mowa w ust. 1, tj. w sytuacji gdy nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 termin przechowania nagrań zostanie przedłużony o czas niezbędny do zakończenia postępowania.

5. Wniosek z prośbą o  zabezpieczenie nagrania skierowany do Depozytariusza powinien zostać złożony w Biurze Depozytariusza lub przesłany przesyłką listową poleconą na adres Siedziby Depozytariusza w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego Depozytariusza i określać najbardziej zbliżoną datę i godzinę zdarzenia. Niezachowanie powyższego terminu nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe jego usunięcie. Nieskonkretyzowanie określania czasu zdarzenia może uniemożliwić odnalezienie nagrania.

6. Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona w Biurze Depozytariusza przez okres 3 miesięcy. W przypadku nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona.

ROZDZIAŁ IX

Zasady odpowiedzialności

§ 31

1. Depozytariusz  ponosi odpowiedzialność względem Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy oraz Regulaminu na zasadach ogólnych.

2. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Klienta lub Pełnomocnika jak również za zdarzenia powstałe  wskutek Siły Wyższej lub wywołane przez osoby, którym Klient udostępnił klucz/ karty dostępu i identyfikacji/PIN.

3.Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Automatycznej Skrytce Depozytowej oraz poza Skrytkami Depozytowymi.

§ 32

1. Klient ponosi odpowiedzialność względem Depozytariusza za wszelkie szkody, które powstały w mieniu ruchomym jak i nieruchomym Depozytariusza oraz wartości niematerialnych i prawnych takich jak. np. oprogramowanie, będących własnością lub w posiadaniu Depozytariusza.

2.Klient odpowiada za wszelkie szkody wymienione w ust. 1 wyrządzone przez Pełnomocnika lub na skutek przekazania osobie trzeciej lub nieostrożnego obchodzenia się z kluczem/kartą dostępu/kartą identyfikacyjną/PINEM.

ROZDZIAŁ X

Wynagrodzenie i opłaty dodatkowe

§ 33

1.  Z tytułu Najmu Automatycznej Skrytki Depozytowej Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Depozytariusza czynszu w wysokości wskazanej w Cenniku.

2. Klient zobowiązuje się do zapłaty czynszu z góry za cały okres najmu.

3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Depozytariusza wskazany w Umowie. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Depozytariusz poinformuje o tym fakcie Klienta na piśmie.

4.Klient może również wpłacić osobiście w Kasie w Godzinach Roboczych.

5. Depozytariusz zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia i opłat dodatkowych, określonych w Cenniku, w trakcie trwania okresu Najmu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje Klienta nie później niż dwa tygodnie przed proponowaną datą wejścia w życie zmiany Cennika.  Ceny ulegają zmianie w terminie wskazanym w powiadomieniu o ich zmianie.

6. Dodatkowej opłacie, w wysokości określonej w Cenniku, podlegają m.in.:

 • zagubienie/zniszczenie Karty dostępu 
 • zagubienie/zniszczenie Karty identyfikacyjnej   ,
 • wymiana Automatycznej Skrytki Depozytowej w przypadku jej uszkodzenia lub dokonania Awaryjnego Otwarcia  =  zniszczenie zgubienie klucza
 • zablokowanie/odblokowanie dostępu do skrytki
 • wizyta serwisowa z winy Klienta
 • nieuzasadnione uruchomienie alarmu na terenie obiektu
 • bezumowne korzystanie ze skrytki  do 3 miesięcy – 200 % wartości opłaty miesięcznej wskazanej w Cenniku z tytułu Najmu Skrytki Depozytowej za każde rozpoczęte 30 dni przechowywania Depozytu po zakończeniu Umowy Najmu.
 • bezumowne przechowywanie zawartości skrytki w Magazynie Depozytariusza do 9 miesięcy- 500 % wartości opłaty miesięcznej wskazanej w Cenniku z tytułu Najmu Skrytki Depozytowej za każde rozpoczęte 30 dni przechowywania Depozytu po zakończeniu Umowy Najmu.

ROZDZIAŁ  XI

Ubezpieczenie

§ 34

1. Depozytariusz obowiązkowo ubezpiecza każdą Automatyczną Skrytkę Depozytową w minimalnym limicie ubezpieczenia określonym w Cenniku .

2. Niezależnie od minimalnego ubezpieczenia opisanego w pkt.1 Depozytariusz dopuszcza dodatkowe ubezpieczenie Skrytki Depozytowej w ramach bezpośredniej, indywidualnej umowy Klienta z Ubezpieczycielem, na koszt Klienta.

3. Odpowiedzialność finansowa Depozytariusza z tytułu utraty lub uszkodzenia zawartości Skrytki Depozytowej ograniczona jest do wartości limitu ubezpieczenia danej Skrytki Depozytowej.

ROZDZIAŁ  XII

Zmiana regulaminu

§ 35

1. Depozytariusz zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym:

1.1 gdy obowiązek zmiany Regulaminu wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej, zmiany w systemach informatycznych, teleinformatycznych, zmiany systemu zabezpieczeń do Skarbca  i Skrytek Depozytowych, zmiany Procedury AML, zmiany interpretacji obowiązujących przepisów oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach,  które nakładają na Depozytariusza obowiązek zmiany Regulaminu.

1.2 gdy w Regulaminie występują omyłki pisarskiej, nieścisłości, wątpliwości, luki oraz inne braki i niezgodności których nie da się usunąć w drodze wykładni postanowień Regulaminu,

2. Depozytariusz poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na miesiąc przed wejściem zmian w życie podając w informacji miejsce udostępnienia Regulaminu lub załączając Regulamin do pisma.

3. Klient, który nie zgadza się ze zmianami Regulaminu ma prawo wypowiedzieć Umowę przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w związku ze zmianą Regulaminu, Depozytariusz zwróci Klientowi uiszczony przez niego czynsz w stosunku odpowiadającemu faktycznemu okresowi korzystania ze Skrzynki Depozytowej.

5. Przy obliczaniu faktycznego okresu najmu o którym mowa w ust. 4 przyjmuje się, że rok ma360 dni a miesiąc 30 dni.

ROZDZIAŁ XIII

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy

§ 36

Zakończenie Umowy może nastąpić wskutek upływu okresu czasu na jaki została zawarta, wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub Depozytariusza, śmierci Klienta.

§ 37

1. Depozytariusz może wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących jednoznacznie lub powodujących uzasadnione podejrzenie, że Klient przechowuje w Skrytce Depozytowej ruchomości wskazane w §17 ust. 2 Regulaminu.

§ 38

Depozytariusz najpóźniej 7 dni przed upływem okresu Najmu Skrytki Depozytowej zawiadomi Klienta o tym fakcie oraz wezwie go do odbioru Depozytu.

§ 39

1. Klient zobowiązuje się opróżnić Automatyczną Skrytkę Depozytową oraz zwrócić nieuszkodzone klucze oraz karty dostępu i identyfikacji najpóźniej w ostatnim dniu okresu Najmu, za który uiszczone było wynagrodzenie.

2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowych opłat w wysokości określonej w Cenniku w przypadku stwierdzenia braku wszystkich kluczy, kart , stwierdzenia uszkodzeń klucza, zniszczenia kart dostępu lub identyfikacji.

3. Pełnomocnik, jeżeli w jego posiadaniu znajdują się karty oraz klucz, może odebrać zawartość Depozytu.

4. W przypadku niezgłoszenia się Klienta – pomimo wezwania o którym mowa w § 38 – po odbiór Depozytu, po upływie 3 miesięcy od momentu zakończenia terminu Najmu Skrytki Depozytowej, Depozytariusz  może dokonać na koszt i ryzyko Klienta Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej z którego zostanie sporządzony Protokół Awaryjnego Otwarcia.

5. Za czas pozostawania Depozytu w Automatycznej Skrytce Depozytowej liczony od zakończenia Umowy Klient zobowiązany jest zapłacić Depozytariuszowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze Skrytki Depozytowej.

6. Ruchomości pozostawione w Depozycie nie odebrane w terminie 12 miesięcy od wygaśnięcia Umowy traktowane będą jako porzucone w rozumieniu art. 180 kodeksu cywilnego.

7. Depozytariusz w sytuacji określonej ust. 4 może również według własnego wyboru i na koszt Klienta:

7.1.  złożyć Depozyt do depozytu sądowego po uprzednim uzyskaniu zgody sądu na złożenie

 przedmiotu do depozytu sądowego,

7.2.  sprzedać Depozyt w toku licytacji pod nadzorem notariusza lub komornika sądowego,

7.3.  po upływie 12 miesięcy od zakończenia Umowy zniszczyć depozyt i sporządzić z tej czynności protokół zniszczenia.

8. Za czas pozostawania Depozytu w Skrytce Depozytowej liczony od zakończenia Umowy Klient zobowiązany jest zapłacić Depozytariuszowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze Skrytki Depozytowej za każde rozpoczęte 30 dni przechowywania Depozytu po zakończeniu Umowy.

9. Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie Klient nie zwolnił Automatycznej Skrytki Depozytowej , dostęp do skrytki zostanie zablokowany do momentu opróżnienia ASD, ale nie dłużej niż 3 miesiące od momentu wygaśnięcia umowy. Za okres ten przysługuje Depozytariuszowi wynagrodzenie w wysokości  200 % opłaty miesięcznej określonej  Cennikiem z tytułu najmu ASD, płatne przed uzyskaniem dostępu do Skrytki za każdy rozpoczęty 30 dniowy okres przechowywania Depozytu po zakończeniu Umowy Najmu.

10. Po upływie 3 miesięcy od momentu zablokowania dostępu do ASD Depozytariusz może na koszt i ryzyko Klienta dokonać Awaryjnego Otwarcia Automatycznej Skrytki Depozytowej celem zaplombowania Depozytu i umieszczenia go w Magazynie Depozytariusza na dalszy okres 9 miesięcy. Za czas pozostawania w Magazynie Depozytariusza zawartości Automatycznej Skrytki Depozytowej Depozytariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 % opłaty miesięcznej określonej  Cennikiem z tytułu najmu ASD, płatne przed zwolnieniem depozytu , za każde rozpoczęte 30 dni przechowywania Depozytu po zakończeniu Umowy Najmu.

ROZDZIAŁ XIV

Doręczenia pism

§ 40

1.Wszelką korespondencję Depozytariusz będzie przesyłał według własnego wyboru na adres zamieszkania Klienta lub adres e-mail podany w Umowie.

2. Klient będzie przesyłał do Depozytariusza Korespondencję na adres Siedziby, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub Umowy.

ROZDZIAŁ XV

Polityka prywatności

§ 41

1. Klient zawierając Umowę wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Depozytariusza, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach niezbędnych do wykonywania Umowy.

2. W przypadku, gdy dostęp do ASD odbywa się za pomocą identyfikacji biometrycznej podpisanie Umowy przez Klienta jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przeprowadzenie identyfikacji biometrycznej oraz przetwarzaniem danych biometrycznych Klienta w celach niezbędnych do wykonywania Umowy.

2. Dane osobowe przechowywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wykorzystywane są wyłącznie do realizacji Umowy i nie mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie organów władzy publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa polskiego.

3.Depozytariusz ma podstawie pisemnego wniosku Klienta udostępnia mu jego dane osobowe z prawem, a Klient ma prawo do ich poprawienia lub sprostowania.

4. Depozytariusz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych swych Klientów oraz zawartości Skrytek Depozytowych, pod warunkiem dochowania przez Klienta wszystkich zasad określonych w Regulaminie i Umowie.

5. Dane Klienta będą przetwarzane przez Depozytariusza SKRYTKA.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Aleje Jerozolimskie 89/46 , REGON: 388458089, NIP: 8792730444, KRS 0000890404.

6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, Depozytariusz niezwłocznie, na żądanie Klienta usunie dane osobowe Klienta.

7. Postanowienia § 41 stosuje się odpowiednio do Pełnomocników.

ROZDZIAŁ XVI

Postanowienia końcowe

§ 42

1. Przed zawarciem Umowy Klientowi udostępniany jest Regulamin, Cennik i Procedura AML, które stanowią integralną część umowy.

2. Treść Regulaminu wiąże Klienta z chwila podpisania Umowy.

3.W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

 4. W przypadku gdy postanowienie Umowy lub Regulaminu zostanie uznane za nieważne pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba, że z okoliczności wynika, iż strony nie zawarłyby Umowy, gdyby wiedziały o nieważności tego postanowienia. Nieważne postanowienie za zgodą obu stron może zostać zastąpione ważnym postanowieniem.

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa.

6. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na obciążenie Depozytu zgodnie z przepisem art. 306 § 1 Kodeksu Cywilnego prawem zastawu, w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Klienta na rzecz Depozytariusza, które wynikają z postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu. Zaspokojenie Depozytariusza jako zastawnika może nastąpić przez sprzedaż Depozytu objętego zastawem w drodze przetargu publicznego (publicznej licytacji), który przeprowadzi notariusz lub komornik, lub na drodze postępowania egzekucyjnego.

7. Wszelkie spory na tle wykonania Umowy, za wyjątkiem, gdy Umowę zawiera konsument, rozpoznawane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Depozytariusza.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące warunków przechowywania i zabezpieczenia Depozytów przechowywanych w Skarbcu.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopad 2021r.